ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް

ޕްރީ ސުކޫލް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑު ހެއްދުން

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން

އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން

ކައުންސިލްއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ ބެލެހެއްޓުން

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ހެއްދުމާއި ބާތިލްކުރުން ( އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް)

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން ( އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް)

އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ސާވޭ ކުރުން

ކައުންސިލުން ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކި ކަންކަމަށް ހުއްދަ ދިނުން