ކައުންސިލް މެންބަރުން

އިބްރާހީމް ނާޡިމް / ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 6520041 | މޯބައިލް: 7906635
މުޙައްމަދު އިލްހާމް / ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ފޯނު: 6520041 | މޯބައިލް: 7881325
ކައުންސިލް މެމްބަރ - މަޤާމް ހުސްވެފައި