ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު(19 ނޮވެމްބަރ 2019) މެންދުރުފަހު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި

ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބަރާތް މިއަހަރު ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޯށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ނެއްލައިދޫގައި

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރި ރަށްވެހިހިޔާ ހުޅުވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ނެއްލައިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރި ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓް، ރަށްވެހިހިޔާ ހުޅުވައިފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރި ރަށްވެހިހިޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ، ހދ.އަތޮޅު

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫއަކީ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ތަރައްޤީގެ

Read more