ހިދުމަތުގައި ރަން 40 އަހަރު – އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 40 އަހަރާއި 7 މަހާއި 19 ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

Read more

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައެްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ

Read more

ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

  މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްވަގުތެއްގައި ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހިނގާލުމެއް  މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނެއްލައިދޫގައި

Read more

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މަސްރޭހަކުން

ނެއްލައިދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭހެއް ބާއްވައިފިއެވެެ. އަލްމަރްޙޫމް އަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި މި މަސްރޭސް ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާއި އެންމަސް އެމްވީ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގޭގެއިން އުކާލެވޭ ކުނި ކައުންސިލުން އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ އަކީ ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލެއްގެ

Read more

ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްފި

  ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްދީފައިވަނި މިއަދު އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަކުންނެވެ. ނެއްލައިދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ދެ ގްރޭޑްގެ

Read more