– ކައުންސިލުން ދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ބަލައިގަތުން 2020 ޖޫން 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އަދި ފީ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޯމަ،އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15 ން 12:30 އަށް

Read more

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައެްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ

Read more

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މަސްރޭހަކުން

ނެއްލައިދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭހެއް ބާއްވައިފިއެވެެ. އަލްމަރްޙޫމް އަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި މި މަސްރޭސް ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާއި އެންމަސް އެމްވީ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން

Read more