ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައެްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ

Read more

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މަސްރޭހަކުން

ނެއްލައިދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭހެއް ބާއްވައިފިއެވެެ. އަލްމަރްޙޫމް އަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި މި މަސްރޭސް ބާއްވާފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާއި އެންމަސް އެމްވީ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގޭގެއިން އުކާލެވޭ ކުނި ކައުންސިލުން އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ އަކީ ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލެއްގެ

Read more