ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްފި

  ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްދީފައިވަނި މިއަދު އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަކުންނެވެ. ނެއްލައިދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ދެ ގްރޭޑްގެ

Read more