ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްފި

  ނެއްލައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ރިޕޯޓް ފައިލް ހަވާލުކޮށްދީފައިވަނި މިއަދު އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަކުންނެވެ. ނެއްލައިދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ދެ ގްރޭޑްގެ

Read more

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު(19 ނޮވެމްބަރ 2019) މެންދުރުފަހު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ

Read more