ހދ.ނެއްލައިދޫ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި، ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި، ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ، ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތައް މިދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައިވާ

Read more