އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން

އައިޝަތު ދިމްނާ
ސޯސަންރީޑް/ ހދ. ނެއްލައިދޫ

ރައިސާ
ލީލާ މުޙައްމަދު
އަސަރީއުފާ/ ހދ. ނެއްލައިދޫ

ނައިބު ރައީސާ
ފާތިމަތު މަމްދޫދާ
ދޯސްދީހައުސް/ ހދ. ނެއްލައިދޫ

މެމްބަރ
އައިޝަތު ސިއުނާ
ސަންލައިޓް/ ހދ. ނެއްލައިދޫ

މެމްބަރ
ފަރުޙަތުއްނިޝާ
ދާރުއްރަޙުމަތު/ ހދ. ނެއްލައިދޫ

މެމްބަރ