އިދާރީ މުވައްޒަފުން

މުޙައްމަދު ސާމީ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
ޖަމްޝީދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ޙަސަން ސާމީ

އެޑުމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އެޑުމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ
އަޙްމަދު އަޝްރަފް

މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާގެ އިމާމު
އާދަމް ނަސީހު

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ އިމާމު
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ މަސައްކަތު
މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ މަސައްކަތު
އަޙްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު
ސީމާ ޢަބްދުއްރައޫފް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ރުގިއްޔާ ޔޫސުފް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު