އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސީމާ ޢަބްދުއްރައޫފް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މުޙައްމަދު ސާމީ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޖަމްޝީދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ޙަސަން ސާމީ

އެޑުމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އެޑުމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ
އަޙްމަދު އަޝްރަފް

މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާގެ އިމާމު
އާދަމް ނަސީހު

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ އިމާމު
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ މަސައްކަތު
މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

މަސްޖިދުލް ހައިރާތުގެ މަސައްކަތު
އަޙްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު
ރުގިއްޔާ ޔޫސުފް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު