ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާބެހޭ

ދަފްތަރު 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *