ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އިން މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުސޫލު

01 - covid 19 aai gulhigen amalu kuran jehey usoolu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *