ހދ.ނެއްލައިދޫ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި، ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި، ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ، ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތައް މިދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ.

https://forms.gle/e7kvqntKN7QsUtma6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *