ތަރާވިޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ޚާފިޡްގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *