އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން ހދ. ނެއްލައިދޫ ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުން

07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *